Kontakt

Kontakt

Behandling av personuppgifter- information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Five Senses Skincare är personuppgiftsanvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till mig men utan att det sker kan jag inte utföra arbete åt er då jag i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.


Jag behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra mina skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att jag erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för att affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundavl av mitt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med mina kontakter.


Jag kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Five Senses Skincare och dig då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt att för att jag skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomna myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall jag anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för min räkning.Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Five Senses Skincares verksamhet sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten.Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Five Senses Skincare om användningen av de personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran

eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlaas för direktmarknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.


Om du är missnöjd med min behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Telefon0705396163